AGENDA

September 2018

    Keng Events ugekënnegt
mois précédent
mois suivant

04/04

CAI an d'Nationalitéit Gesetz

Zesummenhang tëscht dem CAI an dem Gesetz vum 8. Mäerz 2017 iwwert d’Lëtzebuerger Nationalitéit.

D’Gesetz vum 8. Mäerz 2017 iwwert d’Lëtzebuerger Nationalitéit gesäit am Artikel 29 vir, dass een d’Lëtzebuerger Nationalitéit duerch Optioun kritt, wann een déi 3 Leeschtungen déi am CAI virgesi sinn, erbruecht huet (op d’mannst 1 Sproochecours, de Civique-Cours (6 Stonnen) an den Orientatiounsdag (1 Virmëtteg), déi am Kader vum CAI organiséiert ginn), an den Ofschloss-Certificat vum CAI kritt huet. Am Kader vun där Optiounsprozedur kritt een eng Dispens vum Modul „D’Geschicht vum Groussherzogtum Lëtzebuerg an déi europäesch Integratioun“, dat am Cours „Zesummeliewen zu Lëtzebuerg“ virgesinn ass. Déi Dispens kritt ee net, wann een de Civique-Cours vum CAI gemaach huet, awer den CAI net integral ofgeschloss huet. 

Online Aschreiwunge fir de Kur "Zesummen zu Lëtzebuerg liewen" oder fir den Exame kennen ënnert folgendem Link gemaach ginn: https://ssl.education.lu/ve-portal/app/

Fir méi Informatiounen iwwer d'Gesetz vum 8. Mäerz 2017 iwwer d'Lëtzebuerger Nationalitéit: http://www.mj.public.lu/nationalite/index.html oder Infohotline Nationalitéit: 8002 1000

***

Art. 29 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise

L’option est ouverte au majeur ayant accompli les engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration, visé par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, à condition :

1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ; 

2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 

3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours. Les dispositions de l’article 16 sont applicables. La participation à la formation d’instruction civique, organisée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration, équivaut à la participation au module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne, visée à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°.   

KOMMENTAREN :